Evoluce Českého Jídla logo

1419 – začátek husitských válek 1419

Úvod

Husitské hnutí bylo od svých počátků úzce spojené s jídlem, které mělo ve středověku důležitý symbolický význam. A to ještě předtím, než první pražská defenestrace odstartovala strašlivou tsunami násilí mezi husity a katolíky, které říkáme husitské války. Ty měly na české země natolik devastující efekt, že ubylo více než milion obyvatel. Zatímco v roce 1400 se množství lidí pohybovalo kolem tří milionů, ještě sto let po skončení husitských válek byl počet pouhých 1,5 až 1,85 milionu. Ale podívejme se na to hezky popořádku.

Symboly v jídle

Počátkem 15. století to v Čechách začalo bublat jako guláš pod pokličkou. Ke slovu se hlásilo husitství usilující o nápravu církve, se kterou to poslední dobou šlo od desíti k pěti. Jedna z hlavních změn, které se hnutí chystalo prosadit, se týkala symbolů ukrytých v jídle a pití při svaté mši. Chtěli, aby všichni věřící při obřadu jedli nejenom chleba, symbol Božího těla, ale...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Jan Žižka: život a doba husitského válečníka. V Praze: Paseka, 2019.

ČORNEJ, Petr


Přírodní a společenské podmínky rozvoje pražského vinařství na příkladu Dejvic. 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu.

ŠVÁBÍK, Jakub